Books

“Once you learn to read, you will be forever free.” – Frederick Douglas
Vũ Trụ Xa Hơn Mây Oort
Tầm quan trọng của việc đọc sách
Nhà Giả Kim - Paulo Coelho
Albert Einstein - Nguyễn Xuân Xanh